Ultima modifica: 21 februarja 2019
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Dosega prečnih ciljev in usmerjanje (Delo ob učenju)

Dosega prečnih ciljev in usmerjanje (Delo ob učenju)

 

Percorsi per gli obiettivi trasversali e l’orientamento – Ministrska okrožnica št. 3380 z dne 18.2.2019

 


Delo ob učenju oz. uvajanje v delovno okolje (»Alternanza scuola-lavoro«) v trieniju višje srednje šole (33. – 44. ods. 1. člena zakona št. 107/2015):


Zakon št. 107/2015 uvaja obvezno obdobje delovnih izkušenj v trieniju licejev: najmanj 200 ur v trieniju. Uvajanje v delovno okolje lahko poteka na šoli s tečaji o varnosti in skrbi za zdravje v delovnem okolju ter o znanju in veščinah, ki so potrebne za sprejem v službo. Delovne izkušnje lahko potekajo v obdobjih prekinitve didaktičnih dejavnosti ali pa v obliki simuliranega učnega podjetja (»impresa simulata«), tudi v tujini. Delo ob učenju lahko poteka tudi v pisarnah poslovnežev, ki so vpisani v profesionalne sezname („Ordini professionali“), v muzejih, umetnostnih in kulturnih in športnih ustanovah. V trgovinskih zbornicah bodo razpolagali s posebnimi registri podjetij in ustanov, ki sprejemajo „praktikante“, s katerimi bodo šole sklepale potrebne konvencije.

 

La Legge 107/15 prevede, a partire dalle classi terze dell’a.s. 2015/2016 quanto segue:

  1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
  2. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata.
  3. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ministrstvo je šolam posredovalo sledeče smernice:

 http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf

 

 

Print Friendly, PDF & Email