Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Licejske smeri > Znanstveni licej uporabne znanosti
Zadnja sprememba: 20. marca 2017

Znanstveni licej uporabne znanosti

ZNANSTVENI LICEJ UPORABNE ZNANOSTI

licej2

Ob temeljni znanstveno-matematični izobrazbi ta smer nudi dijakom možnost poglabljanja naravoslovnih ved v okviru obogatenega pouka prirodopisa. Program znanstvenih predmetov dopolnjuje informatika, ki se vseh pet let poucuje kot samostojni predmet tudi v računalniški učilnici. Na ta nacin dijaki lahko razvijajo svoje kompetence na podrocju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki predstavlja podlago za ucenje v luci lizbonske strategije. Velik del učnih ur naravoslovja in fizike se odvija v laboratoriju. Raziskovanje na terenu pa nudi dijakom priložnost za naravoslovno opazovanje, zbiranje podatkov in materialov v naravnem okolju.

NOVOSTI: okrepljen pouk matematike, okrepljen pouk fizike in naravoslovja (biologija, kemija, astronomija in vede o zemlji), ki se zacne že v prvem let

niku, in pouk informatike, ki se skozi vseh pet let poučuje kot samostojen predmet.

ZAKAJ NA ZNANSTVENI LICEJ SMER UPORABNE ZNANOSTI?

• ker bom z znanjem informatike laže reševal/a probleme, povezane z znanostjo,
• ker si bom ob temeljni znanstveni izobrazbi pridobil/a široko splošno kulturo,
• ker bom spoznal/a delo v laboratorijih in metode zbiranja, sortiranja, urejanja ter dokumentiranja podatkov,
• ker bom poglobil/a svoje znanje matematike ter znanosti nasploh in spoznal/a njihovo praktično uporabnost.

POSEBNE POBUDE

na znanstvenem področju:
• uporaba spletne učilnice
• tekmovanja iz informatike
• obisk znanstvenega ima

ginarija v Grljanu
• strokovna in znanstvena predavanja
Za bodoče Darwine

uporabne-predmetnik

Print Friendlys slovenskim učnim jezikom