Zadnja sprememba: 20. marca 2017

Jezikovni licej

JEZIKOVNI LICEJ

predmetnik Odlikujejo ga petletni pouk angleščine, nemščine in ruščine, ki se odvija v sodobni jezikovni učilnici, sporazumevalna metoda in medkulturno ozaveščanje. S tujimi lektorji ponuja raznolike možnosti živega stika in dialoga z jeziki in kulturami ter razvija znanja in kompetence za sprejemanje izzivov večjezične in multikulturne družbe tretjega tisočletja.

NOVOSTI

Novosti, ki jih prinaša reforma: petletni študij treh tujih jezikov, študij latinščine samo v prvem bieniju, od 3. letnika možnost učenja dveh nejezikovnih predmetov v tujem jeziku ( CLIL) in študij zgodovine umetnosti.

ZAKAJ NA JEZIKOVNI LICEJ?

Ker se boš lahko: • sporazumeval/a v angleščini vsaj na B2 višji ravni in v nemščini in ruščini vsaj na B1 ravni sporazumevalnega praga v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike,
• učil/a dveh nejezikovnih predmetov v tujem jeziku,
• spoznal/a kulturne značilnosti ciljnih držav ob analizi literarnih, likovnih, glasbenih in filmskih del,
• soočal/a z zgodovino in kulturno tradicijo drugih narodov tudi ob srečanjih in izmenjavah ter ob študijskem bivanju v tujini.

POSEBNE POBUDE:

Evropski jezikovni listovnik in čezmejni modul CROMO, Medkulturna srečanja, zunanje preverjanje iz angleškega in nemškega jezika (Trinity College in Zertifikat Deutsch). Vključite se v mnogoglasje slovanskih, romanskih in germanskih jezikov in kultur! E dini slovenski jezikovni licej v Italiji je idealen za vse ljubitelje modernih jezikov, ki stopajo v korak s časom.

PREDMETNIK

jezikovni-predmetnik

Print Friendlys slovenskim učnim jezikom