Ultima modifica: 20 marca 2017
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Licej > Zborni organi > Zavodski svet – Consiglio d’Istituto

Zavodski svet – Consiglio d’Istituto

Funzioni

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Composizione

Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni (ovvero 3 genitori e 3 studenti nelle scuole secondarie di secondo grado), il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni (ovvero 4 genitori e 4 studenti), il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

 

ZAVODSKI SVET

Sestavljajo ga izvoljeni predstavniki dijakov in staršev, izvoljeni predstavniki učnega in neucnega osebja ter ravnateljica. Predsednik zavodskega sveta je iz vrst staršev in ga izvolijo člani sveta z absolutno večino. Dijaki, ki niso polnoletni, nimajo pravice do glasovanja pri zadevah, ki se ticejo proračuna in izdatkov.

Zavodski svet se obnavlja vsaka tri leta. V primeru izteka mandata nekega člana ga nadomesti prvi neizvoljeni. Dijaki obnovijo svoje predstavništvo vsako leto.
Zavodski svet zaseda izven ucnih ur ter sklepa o

 • splošnih smernicah zavoda in oblikah samofinanciranja,
 • proračunu in obračunu,
 •  finančnih nakazilih za upravo in didaktično delovanje,
 • sprejetju pravilnika zavoda,
 • nakupu ali obnovitvi in ohranitvi tehnično-znanstvenih pripomočkov, materiala za laboratorije ter tiskovin in audiovizuelnih sredstev v smislu člena št. 34 medmin. odloka št. 44 z dne 1.2.2001,
 •  šolskem koledarju glede na krajevne posebnosti,
 • izvenšolskih in obšolskih dejavnostih (s posebnim poudarkom na tečaje podpornega in dopolnilnega pouka ter na enodnevne in večdnevne šolske ekskurzije),
 • vzpostavljanju stikov z drugimi šolami za izmenjavo informacij in izkušenj ter za trajno sodelovanje,
 • udeležbi na kulturnih, športnih in rekreacijskih manifestacijah vzgojnega značaja,
 • izvajanju humanitarnih pobud,
 • eksperimentiranju in spremembah v didaktičnem ustroju šole,
 • uporabi šolskega poslopja in imovine,
 • v sodelovanju s profesorskim zborom o pobudah, ki zadevajo zdravstveno in preventivno vzgojo,
 • o hudih disciplinskih prekrških in o preko 15-dnevnih izključitvah posameznih dijakov.

Zavodski svet izvoli iz svoje srede člane izvršnega sveta. Izvršni svet sestavljajo poleg ravnateljice, tajnika šole in predsednika zavodskega sveta po en predstavnik staršev, profesorjev in dijakov, članov zavodskega sveta.
Izvršni svet pripravlja proračun in obračun ter vodi delovanje zavodskega sveta; skrbi tudi za izvrševanje sklepov zavodskega sveta.
Izvršni svet odloča na predlog posameznih razrednih svetov – o disciplinskih postopkih v primeru hujših prekrškov.
Izvoljeni predstavniki redno obiskujejo seje zavodskega sveta. Po večkratnih odsotnostih lahko izpadejo iz zbornega organa.

Na osnovi izidov volitev z dne 20. in 21. 11.2016 ZAVODSKI SVET sestavljajo:

 • ravnateljica prof. Loredana Guštin
 • Predstavniki staršev:
  • ga. Vlasta Novak
  • ga. Daniela Stocca
  • Nicola Filipovic – Grcic
 • Predstavniki dijakov:
  • Vida Skerk (4. razred jezikovnega liceja)
  • Jan Smotlak (5. razred znanstvenega liceja)
  • Matija Succi (4. razred znanstvenega liceja)
 • Predstavniki učnega osebja:
  • prof. Vesna Danieli
  • prof. Zorka Danieli
  • prof. Valentina Korošec
  • prof. Lidija Rupel
  • prof. Sara Superina
  • prof. Jernej Šček

 

Print Friendly, PDF & Emails slovenskim učnim jezikom