logoPON

licej1

Znanstveni licej

licej2

Uporabne znanosti

licej3

Jezikovni licej

licej4

Klasični licej

 

 

Dobrodošli na spletni strani liceja Franceta Prešerna.

 Licej Franceta Prešerna je višja srednja šola s slovenskim učnim jezikom. Ponuja štiri smeri splošno-izobraževalnega značaja in dobro pripravo za nadaljevanje študija na katerikoli univerzitetni fakulteti oz. za vključevanje v razne poklicne dejavnosti. Naš zavod goji slovenski jezik in kulturo ter poznavanje lastne kulturne dediščine; slovensko identiteto krepi tudi v ustvarjalnem sožitju z matico, istočasno pa vzgaja v duhu evropskega državljanstva. Smeri so petletne, delijo se na dva bienija in zadnji letnik. V prvem bieniju dijak utrjuje znanje, se uvaja v zahtevnejši način dela, pridobiva osnove za nadaljnji študij; v drugem bieniju širi svoje kulturno obzorje, poglablja znanje, ga sistematizira. Zadnji letnik je namenjen zlasti pripravi na državni izpit. V prvih dveh letnikih pouk poteka od ponedeljka do petka. Diplome in naslovi, pridobljeni na liceju Franceta Prešerna, imajo polnopravno veljavo.
Licej F. Prešerna se odlikuje po razgibani šolski ponudbi. Gojimo poglobljene stike s številnimi obmejnimi, slovenskimi, italijanskimi in evropskimi šolami. Že več kot desetletje se četrti razredi vsako drugo leto udeležujejo izmenjave s švedsko šolo Vasaskolan. Na jezikovnem tednu prirejamo jezikovne tedne in izmenjave v angleško, nemško ali rusko govorečih državah. Dijakinje in dijaji se uspešno udeležujejo tekmovanj iz slovenskega in italijanskega jezika in književnosti, latinščine, likovne umetnosti, matematike, informatike, kemije, astronomije, športnih veščin in šaha; imajo možnost zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov (Trinity College, Goethe Institut, TRKI). Posebno mesto imajo pobude za pridobivanje kompetenc na področih gledališke, medkulturne in zdravstveje vzgoje, zgodovine, umetnosti, športnih veščin. Module poučevanj nejezikovnega predmeta v tujem jeziku »CLIL« izvajamo od drugega do četrtega razreda. Vsako leto vabimo priznane predavatelje, izvedence različnih strok in literarne ustvarjalce. Šola sodeluje s številnimi znanstvenimi raziskovalnimi ustanovami v Trstu in okolici ter v Sloveniji, npr. s Tržaško univerzo pri promociji znanstvenih diplom.
Print Friendlys slovenskim učnim jezikom