Ultima modifica: 20 marca 2017

Dijaki


   

  ODSOTNOSTI DIJAKOV IN VELJAVNOST ŠOLSKEGA LETA

  Ministrska okrožnica št. 20, z dne 4.3.2011, vsebuje določila v zvezi z veljavnostjo šolskega leta za pripustitev v višji razred in za ocenjevanje (2. in 14. člen OPR št. 122/2009).

  Za pripustitev v višji razred oziroma na državni izpit in zaključno ocenjevanje morajo dijaki obiskovati najmanj tri četrtine letne količine učnih ur, ki so predvidene za posamezni razred.

  Ker imajo razredi različne količine tedenskih oziroma letnih učnih ur, sledi tabela z okvirnim izračunom za posamezne razrede.

  ODSOTNOSTI, VELJAVNOST ŠOLSKEGA LETA IN OCENJEVANJE                                         (v smislu Ministrske okrožnice št. 20 z dne  4.3.2011)
    učne ure na teden učne ure letno tri četrtine učnih ur ena četrtina učnih ur izračun v dnevih (grobo)
  prvi in drugi razredi

  (A, B, C, kl.)

  31 1.023 767,25 767 255,75 256 125 41
  trienij (A, B, C) 34 1.155 866,25 866 288,75 289 150 50
  trienij klasični licej 35 1.155 866,25 866 288,75 289 150 50

  V primeru dokumentiranih zdravstvenih težav so možna odstopanja, o katerih razpravlja in sklepa razredni profesorski zbor.

  Dijake in njihove družine pozivamo, da konstruktivno sodelujejo s šolo. Dijakinje in dijaki naj zato redno prihajajo v šolo in skušajo biti čim manj odsotni od pouka. V primeru odsotnosti pa naj redno in pravočasno prinašajo opravičila in morebitna zdravniška spričevala.

   

  ŠOLSKI IN FORMATIVNI KREDIT

   Dijaki 3. in 4. razredov lahko oddajo potrdila za formativni kredit do konca šolskega leta.

   Dijakinje in dijaki 5. razredov bodo lahko oddali v tajništvo potrdila za formativni kredit do sobote, 6. maja 2017.

  Razredniki 5. razredov bodo pripravili Poročilo razrednega sveta 5. razreda oziroma »Dokument 15. maja«, ki vsebuje osnovne podatke o razredni skupnosti, predelane učne načrte in druge informacije o opravljenih dejavnostih in projektih. Dijaki bodo lahko omenjeni dokument fotokopirali po 15. maju.

   Šolski kredit računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v veljavo z MO št. 99  z dne 16.12.2009.

   TABELA A

  Interni kandidati

  Srednja ocena Šolski kredit (točke)
    3. letnik 4. letnik 5. letnik
  S = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5
  6 < S ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6
  7 < S ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7
  8 < S ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8
  9 < S ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9

  V 5. razredu 25 je največje možno število točk šolskega kredita.

   OPOMBA

  S predstavlja srednjo oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta. Za pripustitev v višji razred oziroma k državnemu izpitu nobena ocena posameznih predmetov ne sme biti nižja od šestih desetin. Tudi ocena iz vedenja ne sme biti nižja od šestih desetin. Pri računanju srednje ocene S štejemo tudi oceno iz vedenja.

  Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji prednostni lestvici:

  • srednja ocena S
  • rednost obiskovanja pouka
  • trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih
  • izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit

   Formativni kredit za obšolske in zunanje dejavnosti je del šolskega kredita in je dodeljen v okviru zgoraj navedenih točk ter ne sme na noben način spremeniti odgovarjajočega pasu, ki ga je dijak/dijakinja dosegel/dosegla na osnovi srednje ocene.

   

  PRAVILNIK ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE DIJAKOV

  Odlok Predsednika republike št. 122, z dne 22. junija 2009, navaja vse veljavne predpise v zvezi z vrednotenjem in ocenjevanjem dijakov na šolah vseh vrst in stopenj.

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130).

  Pravilnik za ocenjevanje (v ital.)

   

   

  STATUT DIJAKINJ IN DIJAKOV

  Statut dijakinj in dijakov (Odlok predsednika republike)

   

  SPORAZUM O VZAJEMNI SOODGOVORNOSTI

  Sporazum o vzajemni soodgovornosti (Patto educativo di corresponsabilità)

   

  Print Friendly, PDF & Email  s slovenskim učnim jezikom